لجستیک الکترونیکی و نقش و اهمیت آن در مدیریت زنجیره تامین

لجستیک الکترونیکی و نقش و اهمیت آن در مدیریت زنجیره تامین

 

لجستیک الکترونیکی و نقش و اهمیت آن در مدیریت زنجیره تامین

 

 

چکیده

در دنیای رقابتی امروز با توجه به ویژگیهای محیطهای جدید تولیدی و طبیعت مشتریان، دیگر شیوه های مدیریت تولید گذشته که دارای یکپارچگی کمتری در فرایندها می باشد، کارایی خود را از دست داده است و امروزه شرکتها نیازمندند تا یکپارچگی را در تمام فرایندهای تولید - از مواد خام گرفته تا مصرف کننده نهایی - داشته باشند . مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا، اطلاعات و جریان پول، توانایی پاسخگویی به این شرایط را دارا است . مدیریت زنجیره تامین دارای سه فرایند عمده و اصلی شامل : مدیریت اطلاعات ، مدیریت لجستیک و مدیریت روابط می باشد.

لجستیک الکترونیکی، استفاده از فناوری وب برای پشتیبانی از فرآیندهای حمل، نگهداری و انبارداری می باشد، که موجب می شودمسیرهای توزیع بهینه و به همگام شوند.

لجستیک الکترونیکی، مجموعه اقداماتی است که بر روی شبکه اینترنت صورت گرفته وکارخانجات پراکنده، کامیونها، کشتی ها، انبارها و کاربران نهایی را در زمان به هنگام، به یکدیگر مرتبط می سازد. مجموعه اقدامات زنجیره تامین، تمایل به پراکندگی در قسمتهای مختلف شرکت دارند و لجستیک الکترونیکی بر روی یکپارچگی عملکردهای متعددشرکت، پافشاری می ورزد.

اکنون، کلمه لجستیک الکترونیکی به عنوان رکن جدایی ناپذیر کسب و کار الکترونیکی درآمده است . لجستیک الکترونیکی در جهت و ظهور فروشگاههای الکترونیکی درحال توسعه می- B2B ،6B2C پشتیبانی از نسل جدید مدلهای کسب و کار الکترونیکی برایباشد و این تحولی است که از سال 2002 بوجود آمده است.

در این مقاله ابتدا به تعریف لجستیک پرداخته خواهد شد و سپس تاریخچه لجستیک الکترونیکی آورده می شود، پس از آن لجستیک الکترونیکی، عملکرد و خصوصیات آن، روند توسعه آن و در نهایت عمکرد آن در زنجیره تامین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

مقدمه

همچنان که رقابت جهانی تر می شود؛ نوآوری و خلاقیت نیز از سطح بنگاه - بنگاه به سطح زنجیره تأمین - زنجیره تأمین جابجامی شود.

 افزایش مزیت رقابتی تنها در صورتی حاصل می شود که تمامی بازیگران زنجیره تأمین کاملاً با یکدیگر هماهنگ باشند.

مدیریت زنجیره تأمین  در برگیرنده تمامی برنامه ریزی ها و مدیریت فعالیت هایی است که در تدارک ، تأمین ، تبدیل و هماهنگی های لجستیکی می باشد. از این منظر، مدیریت زنجیره تأمین شامل همکاری و هماهنگی با شرکای زنجیره نیز که می توانندتأمین کنندگان، واسطه ها، ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث و مشتریان باشند ، خواهد بود . در واقع مدیریت زنجیره تأمین، وظیفه یکپارچه سازی عرضه و تقاضا در داخل و میان شرکت ها را بر عهده دارد. مدیریت لجستیک بخشی از مدیریت زنجیره تأمین است، که وظیفه اصلی آن برنامه ریزی، اجر ا وکنترل جریان مستقیم و معکوس مواد ، کالاها و اطلاعات مرتبط و ذخیره سازی آنها به گونه ای کارا و اثر بخش میان نقطه مبدأ و نقطه مصرف به منظور برآوردن الزامات مشتری می باشد.

فعالیتهای مدیریت لجستیک نوعاً شامل مدیریت حمل و نقل ورودی و خرو جی، مدیریت ناوگان حمل، انبارداری، جابجایی مواد و کالا اجرای سفارش، طراحی شبکه لجستیک مدیریت موجودی برنامه ریزی عرضه و تقاضا و مدیریت اشخاص ثالث تأمین کننده خدمات لجستیک می باشد.

عملکردلجستیک شامل تدارک و خرید، برنامه ریزی و زمانبند ی تولید، مونتاژ و بسته بندی و خدمات به مشتریان می باشد. لجستیک در تمامی سطوح برنامه ریزی و اجرا حضور فعال دارد: چه استراتژیک ، چه عملیاتی و چه تاکتیکی. مدیریت لجستیک یک عملیات یکپارچه سازی است که تمامی فعالیتهای لجستیکی را با هم هماهنگ ساخته و بهینه می نماید.

بدیهی است که تحت این مدیریت فعالیت های لجستیک می باید به هماهنگی و یکپارچگی با سایرفعالیتها اعم از بازاریابی، فروش، ساخت و تولید، مالی و فناوری اطلاعات دست یابند.

امروزه اینترنت توانسته است بستری را درجهت صرفه جوئیهای عمده در هزینه های زنجیره تامین و نیز افزایش کارآیی خدمات مشتریان فراهم آورد.

لجستیک الکترونیکی عمدتاً در راستای اهداف شرکتهایی است که خواهان استفاده از تجارت الکترونیک در بهبود زنجیره تامین خود هستند. همچنین، نباید فراموش کرد که لجستیک الکترونیکی محدود به حمل و نقل نیست، بلکه به طور وسیعی وارد حیطه مدیریت استراتژیک، شده است.

 

لجستیک چیست؟

لجستیک به معنی یکپارچه سازی دو یا چند فعالیت با هدف برنامه ریزی، پیاده سازی، کنترل کارآمد جریان مواد و محصولات از مکان

اصلی به نقطه مصرف می باشد. لجستیک شامل یکپارچه سازی اطلاعات، حمل و نقل، موجودی، انبار، جابجایی کالا و بسته بندیمیباشد. لجستیک به دلیل ماهیتش اغلب مترادف با فعالیت توزیع، هم برای توزیع فیزیکی محصول، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت خط لوله و هم برای تامین و حمل و نقل می آید.

توضیحات بکاررفته، برای تعریف اولیه لجستیک، مشابه می باشد. برای نمونه، لجستیک به معنی اخذ کالای موردنظر در زمان و مکان مناسب و وضعیت مورد نیاز مشتریان میباشد.

در اصلاح عموم، فرم بسیار معمول لجستیک بصورت تجارتی برپایه حمل محموله های بزرگ از اقلام در اندازه مورد نظر مشتری درمکان جغرافیایی خاص می باشد. همچنین محموله ها معمولا بوسیله کانتینر، بارگیر و یا دیگر واحدها و نه بوسیله اقلام یا بسته های اختصاصی ردیابی میشوند.

عملیات لجستیک ممکن است بصورت مفهومی به عنوان زیرمجموعه ای از مفاهیم تجارت و عملیات سازمانی دیده شود .

اصولاً،عملیات لجستیک ترکیبی از سه مولفه کلیدی است، که اولین آن، بهره وری لجستیک، که برای ایجاد استانداردهای بهره وری معناداربرای اندازه گیری قابلیت ردیابی و مدیریت هزینه های لجستیک بکار می رود. دومین مولفه آن، عمل خدمات لجستیک که با مقادیراستاندارد ردیابی که به قابلیت عملیات لجستیک برای ارائه خدمات به مشتری می آید، مرتبط است و در نهایت، سیستمهای اندازه-گیری بازده عملیات لجستیک که بر روی کمیت و کیفیت عملیات ردیابی شده تمرکز دارند.

امروزه مدیران بصورت فزاینده ای با چالشهای پیشرفت عملیات لجستیک در سازمانهایشان مواجه هستند . هنگامیکه یک شرکت بااین چالش مواجه می شود و ریسک پیشرفت آن را می پذیرد، مدیران آن باید رهبری روند تغییرات را بعهده گیرند . مزیت لجستیک،مدیران و دیگران را برمی انگیزد تا عوامل تغییرات لجستیک را بپذیرند . برتری لجستیک مدیریت تغییرات می باشد که برروی اینکه چگونه به سمت تغییرات در سازمان پیشرفته و برای پشتیبانی تحولات روند لجستیک شان فرهنگ سازی کنند، تمرکز دارد.

 

تاریخچه لجستیک الکترونیکی

در دهه 90 ، یک شبکه کامپیوتری سیستم باز، که به عنوان اینترنت شناخته شد، ارتباطات جهانی را با هزینه نسبتا کمی مهیا کرد.

فضای سایبر وب جهان گستر، به کمپانیها فرصت برقراری تجارت الکترونیکی با مشتریان بصورت مستقیم و نیز با دیگر شرکتهایتجاری که بعدا بصورت شریک شرکت در مدیریت زنجیره تامین درآمدند، را مهیا کرد . پیشرفت باورنکردنی اینترنت مسیر تجاری بنگاهها را دستخوش تغییرات کرد . پیشرفتهای اینترنت فرصتهای زیادی را برای اینکه کمپانی ها روشهای جدیدی برای برقراری ارتباط کمپانی های تجاری دیگر به منظور افزایش مزیت رقابت برآیند، ارائه نمود .

در نتیجه، لجستیک الکترونیکی، به عنوان موضوعی برای برخورداری از پیشرفت اینترنت در رشد اقتصادی و عملکرد تجاری، مطرح شد.

 

لجستیک الکترونیکی: شفافیت، معتبرسازی و تصدیق

تفاوت میان لجستیک سنتی و لجستیک الکترونیکی چیست؟ این سوال سختی است که ممکن است بهتر باشد، با تجربه مشخصات لجستیک الکترونیکی درک شود .

این تعریف به پشتیبانی لجستیک در وب برمی گردد، هرچند که به نظر می رسد، لجستیک الکترونیکی، از برنامه های کاربردی الکترونیک برپایه وب که بوسیله سفارش فعال می شود، بوجود آمده، در طول مراحل تا تکمیل رهبری شده و صورتحساب، پرداخت و گزارش بوجود می آید.

اگر یک یا چند ابزار لجستیک الکترونیکی، در سفارش برای تحویل زنجیره درخواست شود، آنگاه سه خصوصیت شفافیت، معتبرسازی و تصدیق که به عنوان ارزش افزوده بصورت الکترونیکی برای زنجیره لجستیک الکترونیکی در مقابل سفارش با فکس یا تلفن که در لجستیک سنتی اتفاق می افتد، شناخته می شود .در حقیقت خصوصیت شفافیت مهمترین تفاوت بین لجستیک سنتی و لجستیک الکترونیکی می باشد .

 

اکنون نگاه دقیق تری به مفهوم لجستیکالکترونیکی میاندازیم:

لجستیک الکترونیکی

لجستیک الکترونیکی، مجموعه اقداماتی است که بر روی شبکه اینترنت صورت گرفته و کارخانجات پراکنده، کامیونها، کشتی ها،انبارها و کاربران نهایی را در زمان به هنگام، به یکدیگر مرتبط می سازد. مجموعه اقدامات زنجیره تامین، تمایل به پراکندگی درقسمتهای مختلف شرکت دارند و لجستیک الکترونیکی بر روی یکپارچگی عملکردهای متعدد شرکت، پافشاری می ورزد.

لجستیک الکترونیکی، چیزی بیش از حمل و نقل بوده و شامل طیف وسیعی از رویه هایی است که در تامین کالاها و مواد اولیه وجوددارد.

این رویه ها شامل، سفارش تدارک و تامین، مدیریت موجودی، انبارداری و توزیع، کارآیی حمل و نقل ، برنامه زمانبندی حرکت محموله  ، مدیریت بازده و خدمات مشتریان است. ارتباطات، می بایستی به هنگام بوده و اطلاعات ازطریق سیستم های اداری پشتیبانی گردد که درنتیجه کاهش امور دستی و دفتری هستند.

لجستیک الکترونیکی سازمانها را قادر ساخته است که با جمع آوری اطلاعات و پالایش آن (جهت تدارک و اجرا) تصویر بزرگ و دیدوسیعی از شرکت را به دست آورند. از این رو، مدیریت کلیه زنجیره تامین به صورت الکترونیکی امکان پذیر بوده و سیستم لجستیکی،اقدام به تولید اطلاعاتی می کند که به عنوان بازخور به دیگر بخشهای سازمان جهت اتخاذ تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی، منتقل می شود.

امروزه اینترنت، زمینه ای را برای دستیابی هرچه بیشتر به اطلاعات صحیح عرضه و تقاضا (به جای پیش بینی آن ) فراهم آورده است.

به طور خلاصه، لجستیک الکترونیکی، شالوده ای را پی ریزی می کند که با شفافیت به هنگام، ارتباطات بدون مرز و راه حل های مشترک در زنجیره تامین، موجب بهبود فرایندهای یک شرکت می شود و نهایتا ما را در پیاده سازی زنجیره تامین الکترونیکی یاری میکتد.

امروزه،به دلیل این که شرکتهای زیادی، راه رسیدن به موفقیت را بهبود در زنجیره تامین خود تلقی کرده اند؛ لجستیک به موضوعی قابل توجه برای مدیران ارشد خصوصا مدیران حمل و نقل، تبدیل شده است . درواقع، می توان گفت که لجستیک الکترونیکی، به یک سلاح رقابتی کلیدی تبدیل گشته است.

لجستیک الکترونیکی بر تامین کنندگان و توزیع کنندگان شرکتهای بزرگ در امر لجستیک الکترونیکی، تاثیر بسزایی داشته است.

شرکتهایی نظیر INTEL وORACLE ، DELL ،CISCO بدین وسیله صرفه جوئیهای عظیمی را در هزینه های خود داشته اند. این امر تاثیر زنجیروار و تسلسلی را به همراه خواهد داشت.

شرکتهایSERCOM LACKCOMMUNICATIONS وSITUATIONS دو نمونه بارز، از شرکتهایی هستند که سرمایه گذاری عظیمی را در تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات ، داشته اند، تا خدمات بهتری را برای مشتریان موجود خود ارائه دهند.

 

 

 

پتانسیل اجزاء عملیاتی لجستیک الکترونیکی

لجستیک الکترونیکی در زنجیره تامین دارای قابلیتهایی است که می تواند هم مورد نیاز مشتریان بوده و هم لجستیک تولید کنندگان را ارائه دهد.

برای بسیاری از ارائه دهندگان اصلی لجستیک جزء سوم، ارائه این قابلیتها جز برای قراردادهای بزرگ بسیار غیرعادی است. هرچند که، مجموعه ای از این استراتژیها باید بوسیله تولید کننده یا ارائه دهنده لجستیک برای ارائه سرویس، بررسی شود.

 

لجستیک الکترونیکی و زنجیره تامین الکترونیکی

لجستیک زیرمجموعه ای از مدیریت زنجیره تامین بوده و بنابراین، لجستیک الکترونیکی نیز زیرمجموعه ای از مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی می باشد.

لجستیک الکترونیکی زیرمجموعه ای از یک بازار لجستیک خارجی بزرگ می باشد. لجستیک الکترونیکی میتواند به معنی انتقال کالاها و خدمات بوسیله تکنولوژی ارتباطات اینترنت مانند انتقال داده الکترونیکی پست الکترونیکی و وبجهان گستر باشد.

همچنین لجستیک الکترونیکی به عنوان جزیی از کسب و کار الکترونیکی، مفاهیم لجستیک را بصورت الکترونیکی جهت هدایتکسب و کار از طریق اینترنت، بکار می برد. بسیار مشکل است که لجستیک را بصورت کامل تعریف کنیم، زیرا توان مواجه کسب وکار الکترونیکیبا لجستیک و زنجیر تامین هنوز بصورت کامل درک نشده است . یک تعریف ممکن این است که لجستیک الکترونیکی بصورت ساده به معنی مراحل لازم برای انتقال کالای فروخته شده در اینترنت به مشتریان میباشد.

 Lee Kimدر سال 2002 برروی تعریف لجستیک الکترونیکی که به معنی فعالیت و معماری مجازی لجستیک کسب و کار برای کمپانی هایی که برپایه تکنولوژی اینترنت هستند، توافق کردند. همچنین چهارچوب لجستیک الکترونیکی بصورت توسعه چهارچوب لجستیک سنتی باامکان یکپارچگی کسب و کار در سیستمهای اطلاعاتی مجزا، میباشد.

 

سیستم لجستیک الکترونیکی

سیستمهای لجستیک، مجموعه ای از داده، سخت افزار، نرم افزار و قوانینی هستند که برای پشتیبانی یک فعالیت با یکدیگر همکاری میکنند.لجستیک ا لکترونیکی در وهله اول برای ایجاد یک سیستم مدیریت حمل و نقل که از تکنولوژی برپایه  IP استفاده می کند،میباشد.

لجستیک الکترونیکی برپایه چند سایتی بوده و نباید بصورتی عمل کند که برپایه چند سایت تبدیل شود . تفاوت آن با دیگرابزارهای بهینه سازی، که بر ارسال از طریق یک سایت و بعهده گرفتن دارایی ها تمرکز هستند، آن است که می تواند به سمت اجرای طرح بهینه سازی حرکت کند. این موضوع شفافیت بلادرنگ کل شبکه حمل و نقل را فراهم کرده و بصورت کارآمدی توسعه گسترش آن دارایی ها را برای اجرا بصورت استاندارد، بهینه می سازد.

لجستیک الکترونیکی در زنجیره تامین الکترونیکی شامل مسیر واقعی عملیات حمل و نقل و همه مراحل پیش بینی، برنامه ریزی، تحویل، تحویل پستی و گزارش دهی سیکل مدیریت حمل و نقل راپشتیبانی می کند.

 در حالیکه سیستمهای دیگر ممکن است عملکرد بهتری را در قسمتی از آنها داشته باشند، هرچند که به نظر میرسد، سیستم دیگری وجود نداشته باشد که مدیریت تمام مراحل را داشته و قادر باشد شرکا تجاری در یک سطح با یکدیگر همکاری،جریان کاری موثر و کاهش نیاز به مدیریت سطح بالا را داشته باشند . سیستم لجستیک الکترونیکی بوسیله روند سیستم اطلاعات وارزش میتواند توصیف شود.

 

مراحل لجستیک الکترونیکی

مراحل لجستیک الکترونیکی همانطور که در شکل نیز آمده است، شامل درخواست انتقال، حمل و نقل و ردیابی میباشد.

 

مرحله درخواست انتقال(RFQ)بوسیله مدیر مرحله تجارت به منظور برخورداری از سرویسهای پایه مانند برخورداری از انتقال در،روند لجستیک الکترونیکی انجام می شود. سفارش خرید هنگامی که پاسخ دریافت شد، به روز رسانی می شود. مرحله حمل و نقل نیزبوسیله مدیر مرحله تجارت و بر اساس سفارش خرید بروز رسانی نهایی، درخواست می شود. هنگامیکه کالا حمل می شود، شماره ردیابی که با شماره سفارش خرید در سیستم لجستیک الکترونیکی انطباق داده شده، به مشتری داده می شود . مشتریان می توانند محموله خود را به کمک این شماره ردیابی نمایند .دیاگرام عملیات بین لجستیک الکترونیکی و مدیر مرحله تجارت رخ میدهد.

براساس آنچه بیان شده، سیستم لجستیک الکترونیکی به 19 استراتژی و هدف تاکتیکی که با چارچوب سه مرحله ای برنامه ریزی وهمکاری، تعامل و اجرا سازماندهی شده، شکسته می شود. علاوه بر این، مدل می تواند اینکه چگونه اطلاعات بوسیله شامل شدن یک مولفه زیرساخت فنی تبادل شده و نیز شامل مولفه اطلاعاتی که عمق دانش و اطلاعات مورد نیاز برای پشتیبانی قابلیتهای داخلی وخارجی برای پیشبرد مدل لجستیک را تشریح می کند، باشد. همچنین، مدل می تواند تعیین کند که چگونه اطلاعات با شامل شدن

یک مولفه infomediaryکه عمق دانش و اطلاعات مورد نیاز برای پشتیبانی قابلیتهابصورت داخلی و خارجی برای پیشبرد مولفه مدل لجستیک را شرح خواهد داد، تبادل شده است.

بسیار حیاتی است که بدانیم همه 19 مرحله بوسیله تمامی صنایع و کمپانی ها بکاربرده نشده و این مدل مسیر ساخت یافته ای برای درک اجزا ممکن درگیر در لجستیک و حمل و نقل را فراهم می کند.

 

سیستم اطلاعات لجستیک

بسیاری از نویسندگان تکنولوژی اطلاعات را در حد بهبود لجستیک رقابتی ارتقا میدهند. تکنولوژی اطلاعات یکی از ابزارهای نادر وسودمندی است که بصورت همزمان قابلیتها را افزایش داده و قیمت را کاهش میدهد.

برطبق گزارش Coyleسیستم اطلاعاتی لجستیک ممکن است به عنوان:یک ساختار تبادل بین افراد، تجهیزات و روشهای کاری است که اطلاعات مناسب قابل دسترس برای مدیران لجستیک با هدف برنامه ریزی، پیاده سازی و کنترل را فراهم میکند.

 

 

سیستم برنامه ریزی

از آنجایی که سیستم برنامه ریزی به تکنولوژی های پشتیبان تصمیمات منتسب شده و سیستم پشتیبان تصمیمات به عنوان یکسیستم کامپیوتری دوجانبه بوده که اطلا عات و مدلهای تحلیلی را برای کمک به تصمیم گیرندگان برای حل مسائل غیرساخت یافته که با تعداد زیادی متغییری difficult-to-define می باشند“ بوده با کمک سیستم برنامه ریزی که مجموعه وسیعی از ابزارهای کامپیوترگرا را نشان می دهد، مدیران می توانندتصمیمات بهتری را گرفته و دید وسیع تری پیدا کنند که خط مشیی برای هدایت فعالیتهای لجستیک و زنجیره تامین میباشد.

تکنولوژیهای برنامه ریزی به مواردی از قبیل طراحی شبکه، برنامه ریزی تقاضا و برنامه ریزی توزیع وابسته می باشند.

براساس تحقیقات A&Aسه افق زمانی لجستیک (استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی ) در مقابل قلمرو عملیاتی مختلف لجستیک قرار ،دارد.

Powers در سال 1989 جدولی را بوجود آورد که نشان میداد بصورت مجازی هر محدوده لجستیک نیازمند تصمیمات مهم درهریک از سه قالب زمانی می باشد. رویکردهای انعطاف پذیر و توانا در مدل لجستیک مورد نیاز می باشند.

 

سیستم اجرایی

سیستم های اجرایی لجستیک(LES)  سرانجام توجه لازمه را پیدا میکنند. این ابزارهای نرم افزاری سرانجام درBoard Room درباره آنها صحبت شده است تکنولوژیهایی که برای کوتاه مدت، در عملیات روزانه سیستم لجستیک در LESجوابگو هستند.

تکنولوژیهای مشتمل بر مدیریت فعالیتها در محدوده مانند انبارداری، حمل و نقل، تجارت بین المللی و موجودی کالا کمک میکند.

اخیرا پیشرفتهای مهمی در توسعه و کاربرد تکنولوژی ها در اجرای لجستیک و زنجیره تامین بوجود آمده است . در بسیاری از موارد، این تکنولوژی ها در تعدادی از تبادلات، اجتماعات و ارائه دهندگان خدمات کاربردی  قابل دسترسی بوده و دارای قابلیتهای وب میباشد.

 

سیستم تحقیقاتی و هوشمند

براساس گزارش Coyleدر سال 2003 ، سیستم تحقیقات و هوشمند محیط را جستجو کرده و مشاهدات و نتایج قابل دسترس درمحیط لجستیک و کل شرکت را ارائه میدهد. محیط برای تشخیص راههای زیر بازدید میشود:

دیدگاه هدایت نشده: دید عمومی به اطلاعات هنگامی که هدف خاصی وجود ندارد.

دیدگاه مشروط: نمایش مستقیم، شامل جستجوی فعال برای محدوده کم و بیش بصورت واضح تعریف شده از انواع اطلاعات نمیباشد.

جستجوی غیرتفضیلی: برای فراهم کردن اطلاعات خاص با جستجوی نسبتا محدود شده و غیرساخت یافته

جستجوی تفضیلی: یک جستجو معمولا برنامه، پروسه یا متدولوژی از قبل مشخص برای اطلاعات خاص امن یا اطلاعات مرتبط با یک پیامد خاص، را دنبال میکند.

 

سیستم گزارشها و خروجی ها

سیستم گزارشها و خروجی ها در اجزاء اصلی اطلاعات لجستیک آخرین مرحله می باشد که گزارش اهدافی مانند برنامه ریزی، عملیات و کنترل را دنبال میکند.

بر طبق تحقیق Coyleدر سال 2003 ، سه نوع گزارش وجود دارد:

 

گزارشات برنامه ریزی: این گزارش شامل اطلاعاتی مانند روندهای فروش و پیش بینی، دیگر اطلاعات بازار و طرح ریزیهای اقتصادی عوامل هزینه و اطلاعات گذشته و آینده می باشد.

گزارشات عملیات : برای نمونه، این گزارشات بصورت بلادرنگ برای مدیران اطلاعات قابل دسترس را فراهم می کند، آنهااطلاعاتی مانند موجودی کنونی انبار، سفارشات خرید و فروش، زمانبندی و کنترل محصول و حمل و نقل را فراهم میکند.

گزارشات کنترل : این گزارشات اطلاعات هزینه و عملیات را در زمان مربوطه خلاصه کرده و بودجه و مخارج واقعی رامقایسه کرده و هزینه های مستقیم حمل و نقل را در دسترس قرار میدهند. این گزارشات پایه ای برای رویکردهای و تاکتیک های

عملیاتی راهنمایی دوباره بصورت استراتژیک را فراهم میکند.

برطبق گزارش Clossدر سال 1994 ، سیستم اطلاعات لجستیک شامل دو نوع جریان یکپارچگی همکاری و فعالیتهای عملیاتی می باشد.

فعالیتهای جریان عملیاتی به شروع و ردیابی رسیدها، واگذاری لیست موجودی، حمل کالا جایگزین در انبار و سفارشات مشتری مرتبط میباشد.

نتیجه گیری

کاربرد فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در زمینه تدارکات و اجرا می تواند منافع عظیمی را با کاهش همزمان هزینه ها وافزایش رضایت مشتریان، به همراه داشته باشد.

معمولاً سرمایه گذاری تنها بر روی فناوری اطلاعات، کفایت نمی کند، بلکه ممکن است تغییرات اساسی در جنبه های فیزیکی زنجیره تامین، ضروری باشد، تا منافع بالقوه لجستیک الکترونیکی به طور کامل حاصل آید. از این رو بهبودهای رقابتی حاصل ازلجستیک الکترونیکی، می تواند برای سایر رقبا که مایل و یا قادر نیستند که به چنین بهبودهایی دست یابند، تهدیداتی را ایجاد کند.

در نتیجه تغییرات زنجیره تامین (که به وسیله لجستیک الکترونیکی تسهیل یافته است) می تواند در بعضی شرکتها مورد توجه قرارنگیرد و یا اینکه برعکس، در بعضی دیگر از شرکتها، موجبات تغییرات اساسی و پرهزینه در شیوه تولید گردد.

به دلیل علل ذکر شده فوق، لجستیک دیگر نمی تواند یک عملکرد و موضوع جزیی داشته باشد، بلکه نیازمند آن است که به عنوان عامل محوری برای رسیدن به موفقیت کل شرکت محسوب شده و مدیریت گردد. به این ترتیب ممکن است تغییرات داخلی وخارجی در فعالیتهای زنجیره تامین، دلیل کافی برای تجدیدنظر اساسی بعضی شرکتها، در استراتژی کلی شرکت باشد.

اتصال رایگان بدون هزینه

یک ماه خدمات رایگان دریافت کنید